ร่วมประชุม ก.ต.ป.น. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ร่วมประชุมร่วมประชุมพัฒนา ก.ต.ป.น. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ สพฐ. ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  คณะกรรมการ  ก.ต.ป.น.  และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2564