รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)

 

นางสุภัทตรา เพลียหาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้รับโล่จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 8 – 10  ธันวาคม 2564  ณ โรงแรมเอเชีย  กรุงเทพมหานคร