ประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 – 18

ในวันที่  1  ธันวาคม  2564  ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ร่วมประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 – 18  เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา  ประจำเขตตรวจราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ต่อเนื่อง  เกิดความคล่องตัว  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โปรแกรม Zoom ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน