สพป.ลำพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 11/2564

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1   เป็นประธานในการประชุมconference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบ google meet  เพื่อแจ้งข้อราชการเกี่ยวกับ 1.การรับโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1 ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  “บรรลุเป้าหมาย ระดับมาก”  2.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  (โควิด -19) ในจังหวัดลำพูน  และสถานศึกษา  3.แผนเผชิญเหตุของสถานศึกษา  4.การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ของโรงเรียนในสังกัด  ศบค.จังหวัดลำพูน   ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน