ประชุมพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย และจัดลำดับตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปี พ.ศ. 2564  (กรณีย้ายเพิ่มเติม) ครั้ง 1 /2564  สำหรับการดำเนินการประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน