ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  นายวินัย  แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา  เพื่อแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามประกาศแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดฯ เป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ เพื่อเตรียมการฝึกอบรมฯ ตามกำหนดการต่อไป  สำหรับการดำเนินการประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน