ร่วมประชุม Cluster 15 ด้วยระบบ  Google  Meet 

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Google  Meet  ณ  ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล conference room  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน