VDO Conference สพป.ลำพูน  เขต 1  พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  ครั้งที่ 10/2564

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุม VDO Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  ครั้งที่ 10/2564  ผ่านระบบ Google  Meet โดยได้แจ้งข้อราชการเรื่อง การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ  (Onsite) ภาคเรียนที่ 2/2564  ณ  ห้องประชมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน