การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพป.ลำพูน เขต 1

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทุกคน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1