++ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๕) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๕) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ คลิกดูรายละเอียดที่นี่