สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ทางไกลผ่านระบบ Video Conference โดย ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในที่ประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1