ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มฯ ร่วมกับบุคลากร สพป.ลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบคือ 1.ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และจุดเน้นการดำเนินงาน 9 จุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสพป.ลำพูน เขต 1 2. ผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 3. นโยบายของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 4. กรอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจและงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ. 5. รายงานสถานการณ์ COVID -19 สพป.ลำพูน เขต 1 6. การเตรียมการก่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เรื่องเสนอพิจารณาคือ 1. ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ลำพูน เขต 1 และแนวทางการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในการนี้ได้แนะนำ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ณ ห้องประชุมจาจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน