ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่  28  กันยายน  2564 ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ  VDO Conference เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน