พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่  27  กันยายน 2564  ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล สถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้  รางวัลผลการปฏิบัติที่ดี   Best Practice 2021 กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการ สู่คุณภาพการศึกษา Academic Symposium 2021 รางวัลการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาวและรางวัลสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติในการส่งเสริมด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับดีเยี่ยม (Good Practice)  ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน  และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564  โดยจัดพิธีเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมจามจุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน