การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาออนไลน์

เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564  ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุม conference การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาออนไลน์กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อแจ้งข้อราชการ   โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน