การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเค้าโครงการวิจัยตามโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเค้าโครงการวิจัย และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลตามโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาาเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนคุณภาพ โดยมีทีมวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ ครูที่ได้รับการแต่งตั้ง และ ดร.ณฐมน คุนิรัตน์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน