การฝึกอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในรูปแบบออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา โดย ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ก้าวไปสู่การเป็นครูมืออาชีพ โดยมี นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยคณะวิทยากร ครูพี่เลี้ยง ประกอบด้วย นางจุฬารัตน์ ป้อมเสมา ศึกษานิเทศก์ นางสกาวเดือน ขัดเรือน ศึกษานิเทศก์ และนายภูวกร วิริยา ครูโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ ให้ความรู้และข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม Conference สพป.ลำพูน เขต 1