การประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ 2 และติดตามการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1