ประชุมคณะทำงานวิจัยในประเด็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานที่ปรึกษาในการประชุมคณะทำงานวิจัยในประเด็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยให้คณะทำงานวิจัย ดำเนินการตามแนวทางการทำงานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกรอบการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนปลอดขยะ โดยชื่อเรื่องวิจัย”การศึกษาการดำเนินงานการจัดการขยะในโรงเรียนปลอดขยะ สังกัดสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1  เมื่อที่ 30 สิงหาคม 2564