ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)ด้วยโปรแกรม Google meet ห้องบุษราคัม สพป.ลำพูน 1 อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2564