พิจารณารางวัลผลงานการดำเนินงานBest Practices

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.  2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณาสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลผลงานการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆเพื่อการประกอบอาชีพที่เป็นเลิศ (Best Practices) สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแนะแนวและสนับสนุนส่งเสริมระบบการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน