School Health HERO

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานรับฟังประชุมชี้แจงการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียนด้วยระบบการแนะแนวและ School Health HERO เพื่อชี้แจงแนวทางในการดูแลส่งเสริมนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน