โรงเรียนวัดสันทราย จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือวาระสถานที่ศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบและการพนัน