แนวทางปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่ได้รับยกเว้นให้สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ตามข้อ ๔ (๕) ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ ๘๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

แนวทางปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่ได้รับยกเว้นให้สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ตามข้อ ๔ (๕) ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ ๘๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ คลิกดูรายละเอียดที่นี่