STEM Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1 เป็นประธานในการการประชุมออนไลน์ Video Conference ผ่านระบบ Google Meet  เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง STEM Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน เขต 1 เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2564