++ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ ๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ ๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน คลิกดูรายละเอียดที่นี่