ชี้แจงการนิเทศ และการจัดอบรม online การจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม(DLTV) และการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลโยสารสนเทศ (DLIT)

ดร.สุวทิย์  มุกดาภิรมย์  ผ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และการจัดอบรม online พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลโยสารสนเทศ (DLIT) โดยมีนายวินัย  แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลำพูน  เขต 1 ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2564