++ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ ๗๓-๗๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ ๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน และ ที่ ๗๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการการกักตัว (Home Quarantine) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน (เพิ่มเติม)