อบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุม  conference  อบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564  กับ สพฐ. โดยจุดประสงค์ของการอบรมพัฒนา คือ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์มีคุณลักษณะการเป็นผู้นำทางวิชาการ  และพัฒนามสรรถนะในการนิเทศการศึกษาให้ศึกษานิเทศก์ทุกระดับ โดยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้ศึกษานิเทศก์ในการใช้การวิจัยในการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  พร้อมทั้งศึกษารูปแบบการอบรมพัฒนา รายละเอียดแบ่งเป็น 3 ระยะ  ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน