ประชุม PLC การเรียนรู้ทางวิชาชีพ

นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ศึกษานิเทศก์เชียวชาญ สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมกับ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มฯ สพป.ลำพูน  เขต 1  ประชุมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังที่ Sergiovanni (1994) ได้กล่าวว่า PLC เป็นสถานที่สำหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว” ในการทำงาน เพื่อปรับปรุงผลงานทางวิชาการ  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพุน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564