พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22 /2564 ผ่านระบบ Video Conference

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหารและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ร่วมการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22 /2564 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบแนวนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วน (Quick win) การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การติดตามดูแลการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนและทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน