พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21 และร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพป. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหารและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ร่วมการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21 และร่วมประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบแนวนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วน (Quick win) การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การติดตามดูแลการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนและทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 (มิถุนายนถึงกันยายน 2564) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน