การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายพันท์ คำพรรษา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนฯ กับ สพฐ. ในวันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยการประชุม Conference ผ่านช่องทาง ดังนี้ 1.https://www.youtube.com/obectvonline 2.https://www.facebook.com.obectvonline/ 3. www.Obec.tv โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่กำกับดูแลการศึกษาทางไกล ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน