ประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564