Video Conference แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ในสังกัด เข้าร่วมการประชุม Video Conference แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ On-Air โดยการส่งสัญญาณทางโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัลเพื่่อการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 11 ช่องสัญญาน โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน