โรงเรียนบ้านดอยแก้ว เข้าร่วมการประขุม Video Conference สพป.ลำพูน เขต 1

โรงเรียนบ้านดอยแก้ว เข้าร่วมการประขุม Video Conference สพป.ลำพูน เขต 1 เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ