ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุมconference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 3/2564 เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติในการดำเนินการรับนักเรียน, การประเมินคุณภาพการศึกษา ,การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน-อาหารเสริม(นม) ,การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน