นำเสนอผลการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1และนางปุณิกา ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการเข้าพบคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team) ของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่ตรวจราชการที่ 15 ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน)โดยมีนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธาน ฯ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน