สร้างความเข้าใจการดำเนินงานคัดกรองช่วยเหลือนักเรียนยากจนฯ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการดำเนินงานคัดกรองช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขและการติดตามทั้งระบบ ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวรายงาน โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและติดตามการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขของสถานศึกษา รวมถึงสร้างความเข้าใจการกรอกระบบข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ถูกต้องตามระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ณ ห้องจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมื่อง จ.ลำพูน