พิธีบวชป่าค่ายลูกเสือหริภุญไชย จังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีบวชป่าค่ายลูกเสือหริภุญไชย จังหวัดลำพูน เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ค่ายลูกเสือ และเพื่อเป็นกุศโลบายห้ามมิให้คนตัดไม้ทำลายป่า ต้นไม้ต้นใดที่ผ่านการบวชแล้ว ชาวบ้านจะไม่ตัดเด็ดขาด  จึงได้นำพิธีบวชต้นไม้มาดำเนินการ เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า อย่างไรก็ตามชาวลำพูน มีความเชื่อว่า พญาต้นไม้ที่ผ่านการบวชแล้ว จะคุ้มครองรักษาต้นไม้ต่าง ๆ ในบริเวณนั้น ซึ่งจะมีผลทำให้น้ำไม่แห้ง ฝนตกต้องตามฤดูกาล ถือเป็นการยับยั้งการทำลายธรรมชาติและช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรักษาป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารให้อุดมสมบูรณ์ และที่สำคัญคือ สร้างความสำนึกให้แก่ชุมชนในการดูแลรักษาสภาพธรรมชาติโดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานฯ และ พระศรีธรรมโสภณ (บุญโชติ ปุญฺญโชติ) รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นผู้ทำพิธีฯ ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563