ร่วมพัฒนาค่ายลูกเสือหริภุญชัย จ.ลำพูน

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพุน เขต 1 และภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอต่างๆ พร้อมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฯ ลงพิ้นที่ค่ายลูกเสือหริภุญชัย จ.ลำพูน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค และบ้านพักของครูและบุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน จ.ลำพูน อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือ หากพัฒนาปรับปรุงค่ายลูกเสือแห่งนี้ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ คณะลูกเสือและประชาชนก็สามารถมาใช้ประโยชน์พื้นที่นี้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างครบวงจร ณ ค่ายลูกเสือหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน  ระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563