พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนางสกาวเดือน ขัดเรือน ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1-3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563