ชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือเครือข่ายฯ แม่ทาที่ 1

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  มอบหมายให้  นายวินัย  แป้นน้อย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  เป็นประธานเปิดงานชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือกลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทา ที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนบ้านหล่ายทา  อ.แม่ทา  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2563 กล่าวคือ การชุมนุมนี้เรียกว่า Camp Fire ;วิธีการคือให้ลูกเสือมาชุมนุมกันรอบกองไฟ ในตอนกลางคืน และใช้เวลานั้นฝึกอบรมประกอบการเล่านิทานและมีการร่วมแสดงให้เกิดความสนุกสนานได้เป็นผลอย่างดีจึงไดนำมาใช้เป็นวิธีการในการฝึกอบรมลูกเสืออย่างหนึ่งสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้