++การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564

หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 คลิกที่นี่
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.สำเนาหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว 7317 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 คลิกที่นี่
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.แบบคำร้องขอย้าย คลิกที่นี่
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.เล่มสรุปงบหน้าแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินองค์ประกอบฯ คลิกที่นี่