ประชุมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ ด้วยระบบ VDO Conference

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายวินัย แป้นน้อยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล VDO Conference เรื่องการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรับฟังนโยบาย จุดประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ ฯ ณ ห้องประชุม พลอยไพลิน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต อ.เมือง จ.ลำพูน