กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน   เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  พัฒนาค่ายลูกเสือหริภุญชัย  จ.ลำพูน  โดยมีนายพันท์  คำพรรษา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน   เขต 1  กล่าวรายงาน  ณ  ค่ายลูกเสือหริภุญชัย  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2563