ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ

มื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจติดตามห้องเรียนคุณภาพพร้อมทั้งเยี่ยมเยือน ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจคณะครูโดยได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านวัดหนองซิว โรงเรียนวัดน้ำพุ โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ และโรงเรียนตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจคณะครูฯ ในโอกาสเปิดภาคเรียนเทอม 2 ปีการศึกษา 2563 ที่ช่วยกันดำเนินงานด้วยความเสียสละทุ่มเท โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติสืบต่อไป พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับนักเรียนเพื่อสอบถามความเข้าใจในบทเรียน พร้อมกับแนะแนวทางในการเรียนและการศึกษาต่อให้นักเรียนพร้อมกับแนะนำการปฏิบัติตนในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเยี่ยมชมแปลงเกษตรปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน อีกด้วย