พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณประจำปีฯ โดยมี นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยไพลินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563