รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมคณะศึกษนิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 ประกอบด้วย นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง นางณฐมน คุนิรัตน์  และนางสกาวเดือน ขัดเรือน ได้เดินทางไปนิเทศตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ พร้อมทั้งเยี่ยมเยือน ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจคณะครูในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 โดย ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา โรงเรียนบ้านหล่ายทา และโรงเรียนบ้านร้องเรือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจคณะครูฯ ที่ช่วยกันดำเนินงานด้วยความเสียสละทุ่มเท โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติสืบต่อไป พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับนักเรียนเพื่อสอบถามความเข้าใจในบทเรียน พร้อมกับแนะแนวทางในการเรียนและการศึกษาต่อให้นักเรียนพร้อมกับแนะนำการปฏิบัติตนในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)