รับโล่รางวัลหน่วยงานที่สามารถจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเป็นไปตามเกณฑ์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในห้วงเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา พร้อมทั้งชี้แจงมาตรการในการเฝ้าระวังและติดตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการนี้ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้เข้ารับโล่รางวัลหน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบFUNCTION) ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการบริหารงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อยกย่องผลการปฏิบัติราชการและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานในการประชุมครั้งนี้ด้วย สำหรับความเคลื่อนไหวภายในจังหวัดลำพูน ขณะนี้ จังหวัดลำพูน ยังไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ยอดสะสมจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 4 รายคงเดิม ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติตนตามประกาศและคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนอย่างเคร่งครัด